Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania sklepu internetowego Usługodawcy, dokonywanie zamówień produktów, sposób zawierania umów, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422) i jest udostępniany nieodpłatnie, także za pośrednictwem Internetu pod adresem https://www.edunation.com.pl/regulamin.html

DEFINICJE 

Cena – oznacza cenę, jaką Klient jest obowiązany uiścić za Produkt, Treści Cyfrowe lub Szkolenie.

Dostawa – oznacza usługę przewozu zakupionego przez Klienta Produktu wraz ze wskazaniem przewoźnika i obowiązującego u niego wynagrodzenia, szczegółowo określoną w zakładce https://www.edunation.com.pl/regulamin.html

Dane Kontaktowe – oznacza dane, przy użyciu, których Uczestnik może się porozumieć z Usługodawcą, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub reklamację:

1. Adres

2. Telefon

3. Mail

Formularz kontaktowy w sprawie szkoleń – Usługa umożliwiająca składanie zapytań ofertowych przez Klientów dotyczących możliwości świadczenia usług szkoleniowych przez Usługodawcę.

Formularz zamówienia – Usługa umożliwiająca składanie Zamówień w Sklepie, w szczególności poprzez dodawanie Produktów, Szkoleń i Treści Cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określanie warunków Umowy sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Koszyk – oznacza specyfikację Szkoleń, Treści Cyfrowych lub Produktów wybranych przez Klienta spośród dostępnych w Sklepie.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła bądź jest zainteresowana Usługami Usługodawcy lub zawarciem z nim Umowy sprzedaży.

Newsletter – Usługa polegająca na przesyłaniu Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, cyklicznych informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie, w tym także Informacji handlowych.

Produkt – oznacza produkt, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu od Usługodawcy, w tym książki, koszulki, kubki lub inne rzeczy.

Rejestracja na webinaria – Usługa umożliwiająca Klientom zapisanie się na webinaria organizowane przez Usługodawcę

Sklep – sklep internetowy Usługodawcy za pośrednictwem, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną i zawierane Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy sprzedaży, dostępny pod adresem https://www.edunation.com.pl/regulamin.html

Treści Cyfrowe – oznacza znajdujące się w Sklepie treści zapisane w formacie cyfrowym, na nośniku niematerialnym w szczególności e-booki oraz audiobooki, które Klient może pobrać ze Sklepu po zawarciu Umowy Sprzedaży i dokonaniu płatności Ceny

Usługodawca – Edunation spółka z o.o. działającą pod adresem: ul. Rembielińska 3/37, Warszawa, NIP: 524-281-81-55

Szkolenie – oznacza usługi edukacyjne świadczone przez Usługodawcę

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą między Klientem korzystającym ze Sklepu, a Usługodawcą

Umowa o Świadczenie Usług – umowę zawieraną za pośrednictwem sklepu pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, której przedmiot stanowi Szkolenie

Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktów lub Treści Cyfrowych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie Produktów lub Treści Cyfrowych

Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę

Zamówienie – złożona za pośrednictwem Sklepu oferta, wyrażająca chęć zawarcia Umowy, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie Usług. 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin, skierowany jest zarówno do Klientów, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121), jak i do Klientów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz. 584), będących przedsiębiorcami w rozumienia art. 43¹ Kodeksu cywilnego. Wyjątek stanowi § 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów będących przedsiębiorcami.

2. Sklep działający pod adresem https://online.edunation.com.pl/logowanie.html jest prowadzony przez Usługodawcę.

3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: EWA.SZCZYGOL@EDUNATION.COM.PL, telefonicznie pod numerem 661 063 720 oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Rembielińska 3/37, 03-343 Warszawa

4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące.

5. Informacje o Produktach zamieszczane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług.

§2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

  1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia korzystanie z następujących nieodpłatnych Usług, niewymagających posiadania konta: 1.1. Formularz zamówienia – korzystanie z tej Usługi ma charakter jednorazowy i rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie, natomiast kończy w momentem złożenia Zamówienia, po kliknięciu w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia;

1.2. Newsletter – korzystania z tej Usługi rozpoczyna się po wypełnieniu wszystkich pól pod napisem „Bądź na bieżąco z moimi webinariami” znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i kliknięciu pola „Subscribe[j.s6] ”; Usługa dostępna jest także w zakładce „Webinaria”.

1.3. Formularz kontaktowy w sprawie szkoleń – korzystanie z tej Usługi rozpoczyna się po wypełnieniu wszystkich pól pod napisem „Chcesz zorganizować szkolenie w swojej szkole?”, znajdujących się w Sklepie, w zakładce „Szkolenia”, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i kliknięciu pola „Prześlij”.

1.4. Rejestracja na webinaria – korzystanie z tej Usługi rozpoczyna się po wypełnieniu wszystkich pól pod napisem „Webinarium Linkedln rejestracja” lub „Webinarium Facebook rejestracja” znajdujących się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Webinaria”.

2. Korzystanie z Usług wskazanych w §2 ust. 1 przez Klienta jest możliwe po uprzednim oznaczeniu pola „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia”.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

4. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Klienta, co najmniej następujących wymagań technicznych: 4.1. Korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.),

4.2. Dostęp do Internetu,

4.3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy (Wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików

„Cookies”), oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej[ ,

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.

6. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w §2 ust. 3. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Klienta.

7. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną niewymagających posiadania konta zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi, o której mowa w §2 ust. 3. Przed skorzystaniem z Usług, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem w zakresie dotyczącym zasad Świadczenia usług drogą elektroniczną.

8. Klient korzystając z Usług, o których mowa w §2 ust. 3 powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  związanych z prawidłowym świadczeniem tych Usług przez Usługodawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz brak zgody będzie uniemożliwiał prawidłowe korzystanie z Usługi.

9. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Sklepu lub wprowadzenia nowych płatnych Usług. Świadczenie płatnych Usług zostanie uregulowane osobnym regulaminem, którego zaakceptowanie będzie konieczne do korzystania z tychże Usług.

10. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Sklepie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Klient zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania w Sklepie treści lub odnośników do stron internetowych:

    1. Naruszających prawa i dobra osób trzecich,

10.2. Wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,

10.3. Propagujących pornografię lub przemoc,

10.4. Reklamowych,

10.5. Niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.

11. Klient zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Sklepu innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Sklepu oraz świadczonych w ramach niego Usług.

12. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań reklamowych i promocyjnych, jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania pisemnej zgody  Usługodawcy.

13. Klient może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

14. W razie zamieszczenia przez Klienta treści naruszających postanowienia §2 ust. 9 – 11, Usługodawca ma prawo te treści usunąć.

15. Usługodawca dołoży starań, żeby Sklep funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać

, jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Klientów ponad wymogi ustawowe. W szczególności zaś Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 1.1. Treści zamieszczane w Serwisie przez Klienta.

1.2. Jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

1.3. Treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Sklepie.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Klienta.

3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Klient może składać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: edunation@edunation.com.pl lub korespondencyjnie na adres: Edunation spółka z o.o. działającą pod adresem: Rembielińska 3/37 03-343 Warszawa.

4. Usługodawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały, co najmniej następujące dane: 4.1. Oznaczenie Klienta (imię, nazwisko i adres elektroniczny);

4.2. Przedmiot reklamacji;

4.3. Okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.

6. Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Klientowi na adres poczty elektronicznej lub korespondencyj podany w reklamacji.

8. Procedura reklamacyjna wskazane w ust. 3-8 niniejszego paragrafu dotyczy reklamacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz Świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Umowy. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Szkoleń oraz wykonywania zawartych z Usługodawcą Umów o Świadczenie Usług zostało określone w § 7 Umowy.

9. Klient może wypowiedzieć Umowę na świadczenie wszystkich Usług lub tylko niektórych z nich, ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli poprzez zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną ze stosownym żądaniem na adres Usługodawcy: Edunation spółka z o.o. Rembielińska 3/37 03-343 Warszawa.

Wypowiedzenie, o którym mowa w §3 ust. 10 nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o Świadczenie Usług

§4 WARUNKI I SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE 

1. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu jest możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Składanie Zamówień odbywa się przy użyciu Formularza zamówień dostępnego w Sklepie w zakładce https://online.edunation.com.pl/logowanie.html

3. Złożenie Zamówienia przy użyciu Formularza zamówienia dokonuje się poprzez: 3.1. Wybór Szkolenia, Treści Cyfrowych lub Produktu i umieszczenie go w elektronicznym Koszyku;

3.2. Wskazanie czy do Zamówienia ma być wystawiona faktura (papierowa lub w wersji elektronicznej) czy paragon

3.3. Wyboru sposobu płatności za Szkolenie, Treści Cyfrowe lub Produkt spośród dostępnych w Sklepie

3.4. Podanie danych osobowych Klienta, o których mowa w § 9 niezbędnych do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży i ich prawidłowej realizacji

4. Akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola

5. Akceptacja pola dotyczącego informacji o prawach własności intelektualnej Usługodawcy, udostępnianych w ramach Szkolenia

6. Kliknięcie w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

7. Klient, do momentu dokonania czynności, o której mowa w §4 ust. 3 pkt 7) ma możliwość modyfikacji Zamówienia, a także jego całkowitego anulowania, za pośrednictwem Sklepu.

8. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca potwierdzi treść złożonego Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail, w której wyszczególni wszystkie istotne elementy oraz specyfikację Zamówienia i oświadczy, iż przyjmuje Zamówienie do realizacji. Wraz z momentem potwierdzenia przez Usługodawcę złożonego Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług. Umowa o Świadczenie Usług zawarta jest na czas określony do momentu realizacji świadczeń w niej przewidzianych przez obie strony.

9. W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, z powodu braku wolnych miejsc na Szkolenie lub chwilowego braku dostępności Produktu lub Treści Cyfrowych, Usługodawca, poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia wysyłając mu stosowny e-mail.

10. W przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek opłat, przed zaistnieniem okoliczności, o których mowa w §4 ust. 6, Usługodawca zwróci Klientowi całość wpłaconych przez niego środków pieniężnych w terminie 7 dni. Jednak w przypadku, gdy przed dokonaniem zwrotu środków wpłaconych na poczet Zamówienia przez Usługodawcę, realizacja Zamówienia stanie się możliwa (np. zwolni się miejsce na zamówiony przez Uczestnika Szkolenie, Produkt lub Treści Cyfrowe staną się dostępne), Usługodawca może za zgodą Klienta zatrzymać wpłacone środki i zaliczyć je, jako płatności za Szkolenie, Produkt lub Treści Cyfrowe.

11. W przypadku braku zapłaty przez Klienta za przyjęte do realizacji zamówienie, w terminie wskazanym w §5 zamówienie ulega anulowaniu, o czym Usługodawca informuje Klienta wysyłając stosowną informację e-mail.

12. Najpóźniej do chwili wyrażenia woli związania się przez Klienta będącego konsumentem Umową o Świadczenie Usług lub Umową Sprzedaży tj. do momentu złożenia Zamówienia, Klient będący Konsumentem jest informowany za pośrednictwem wiadomości uwidocznionych w Sklepie podczas korzystania z Formularza Zamówienia lub dostępnych w Regulaminie o obowiązkach Usługodawcy względem tego Klienta, zawartych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści Umowy sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §4 ust. 5 oraz zamieszczenie tej wiadomości w systemie informatycznym Sklepu. Klient będący konsumentem otrzymuje Regulamin w formacie pdf w załączeniu do powołanej wiadomości e-mail.

14. Składanie Zamówień na Szkolenia jest możliwe do czasu zakończenia rejestracji na dane Szkolenie.

§5 CENY PRODUKTÓW, TREŚCI CYFROWYCH I SZKOLEŃ, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Wszystkie ceny Szkoleń, Treści Cyfrowych i Produktów zamieszczone w Sklepie: 1.1. Są podawane w walucie polskiej;

1.2. Zawierają w sobie podatki od towarów i usług oraz wszelkie cła, jeżeli są nimi objęte;

2. Usługodawca ma prawo do organizowania akcji promocyjnych bądź wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunku akcji promocyjnych bądź wyprzedaży będą każdorazowo określane w oddzielnym regulaminie udostępnianym na stronie internetowej Sklepu.

3. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Szkoleń, Treści Cyfrowych i Produktów w każdym czasie.

4. Uprawnienia Usługodawcy, o których mowa w §5 ust. 2 i 3 nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa w tych ustępach.

5. Usługodawca udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży: 5.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy w banku mBank o numerze : …

5.2. Płatność elektroniczną, w tym z wykorzystaniem karty płatniczej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod pocztowy: 60-166, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 274399, o numerze NIP: 7792308495i REGON: 300523444.

6. Klient powinien dokonać wyboru płatności podczas wypełniania Formularza zamówienia.

7. Płatność za Szkolenie, Treści Cyfrowe lub Produkt powinna zostać dokonana w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży tj. od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę.

8. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura, wedle woli Klienta wyrażonej w Formularzu zamówienia.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH 

1. Termin Szkolenia jest wskazany Klientowi zawsze przez złożeniem Zamówienia w ramach informacji o Szkoleniu dostępnych na stronie internetowej Sklepu

2. Faktura bądź paragon z tytułu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług są przesyłane Klientowi w dniu Szkolenia.

3. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w ramach Szkolenia Klientowi, który nie uiścił płatności w wymaganym terminie lub którego płatność nie została potwierdzona przez operatora płatności elektronicznych. W przypadku uiszczenia opłaty lub dotarcia środków po terminie, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty Klientowi.

4. Miejsce Szkolenia jest każdorazowo wskazywane Klientowi przed złożeniem Zamówienia w ramach informacji o Szkoleniu dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

5. Brak obecności Klienta w miejscu i czasie Szkolenia z przyczyn leżących po stronie Klienta jest równoznaczne za świadczenie Szkolenia na rzecz tego Klienta przez Usługodawcę, z wyjątkiem wskazanym w ust. 15 niniejszego paragrafu.

6. Klient będący konsumentem ma prawo do żądania zwrotu środków wpłaconych na poczet Szkolenia, w przypadku jego nieobecność w miejscu i czasie świadczenia usługi szkoleniowej z ważnych powodów.

7. W przypadku niemożliwości świadczenia Szkolenia przez Usługodawcę z przyczyn od niego niezależnych, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Klienta. W takiej sytuacji, Usługodawca w zależności od woli Klienta wyrażonej pisemnie bądź w formie elektronicznej może zwrócić całość wpłaconych środków Klientowi lub uzgodnić z nim nowy termin świadczenia usługi szkoleniowej.

8. Klient będący osobą fizyczną, który nabył Szkolenie uprawniony jest do wskazania innej osoby, która zamiast niego skorzysta ze Szkolenia, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Usługodawcy pisemnie lub w formie elektronicznej nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia usługi szkoleniowej zarówno przez Klienta jak i wskazaną przez niego osobę. Osoba wstępująca na miejsce Klienta ma obowiązek udostępnić dane osobowe, konieczne do świadczenia usługi szkoleniowej oraz wyrazić zgody, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 6) i 7).

9. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług, przez czas nieoznaczony. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. anna.poplawska@edunation.com.pl.

§7 SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU 

1. Realizacja Zamówienia dotyczącego Produktu nastąpi w terminie od 2 do 10 dni roboczych od zapłaty Ceny za Produkt.

2. Koszty Dostawy, nie stanowią elementu Ceny.

3. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§8 REALIZACJA ZAMÓWIENIA KTÓREGO PRZEDMIOTEM SĄ TREŚCI CYFROWE 

1. Klient niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę Ceny za Treści Cyfrowe uprawniony jest do pobrania ze Sklepu zakupionych Treści Cyfrowych.

2. Usługodawca zobowiązany jest Klientowi dostarczyć Treści Cyfrowe bez wad.

§9 REKLAMACJE ORAZ POZASĄDOWE MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za realizację Szkolenia w zakresie należytego wykonania umowy na zasadach ogólnych, w szczególności poprzez obowiązek zachowania należytej staranności przewidzianej dla podmiotu profesjonalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w stosunku do Klientów będących konsumentami.

2. Klient może składać reklamacje dotyczące Szkoleń, Treści Cyfrowych i Produktu w terminach przewidzianych przez przepisy prawa korzystając z Danych Kontaktowych

3. Usługodawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały, co najmniej następujące dane: 3.1. Oznaczenie Klienta (imię, nazwisko i adres elektroniczny);

3.2. Przedmiot reklamacji;

3.3. Okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.

5. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Klientowi na dane adresowe Klienta podane przy złożeniu reklamacji.

6. Klient będący konsumentem, ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014, poz. 148) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Klient będący konsumentem, może także korzystać z pomocy powiatowych rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów

§10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług, może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Do zachowania wskazanego w zdaniu pierwszym terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem, korzystając z Danych Kontaktowych.

2. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży odnośnie Produktu może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia Produktu w posiadanie przez niego lub za jego zgodą przez inną wskazaną przez niego osobę.

3. Klient będący konsumentem może wykonać prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, który jest udostępniony na stronie internetowej Sklepu, W takiej sytuacji, Usługodawca jest zobowiązany do przesłania Klientowi będącemu konsumentem wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku, gdy świadczenie Szkolenia, rozpoczęło się na wyraźne żądanie Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu na dokonanie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Klient będący konsumentem, który następnie wykonał prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za Szkolenie świadczone do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

5. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, jeśli Usługodawca na jego wyraźne żądanie zrealizowała Szkolenie, a przed jego realizacją poinformował go, że konsument po realizacji Szkolenia utraci prawo do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług.

6. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Treści Cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Produkty lub Treści Cyfrowe będące dziennikami, periodykami lub czasopismami.

8. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Produkty będące nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi dostarczonymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia,  jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta będącego konsumentem, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

10. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.

11. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta będącego konsumentem.

12. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dowodu jego odesłania.

13. Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Usługodawcy Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot Produktu należy dokonać na adres Usługodawcy podany w Danych Kontaktowych

14. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.

15. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§11 ODPOWIEDZIALNOŚC I RĘKOJMIA 

1. Usługodawca i Klient niebędący Konsumentem wyłączają rękojmię do Produktów i Treści Cyfrowych.

2. Usługodawca jest odpowiedzialny w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy lub Umowy Sprzedaży tylko, gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy.

3. Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego z Regulaminu, Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy lub

Umowy Sprzedaży Klientowi niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

4. Postanowienie ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

§12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Sklep, jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów i zdjęć) zamieszczonych w Sklepie przysługują Usługodawcy. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.

3. Usługodawca udziela, a Klient przyjmuje w ramach Ceny uiszczonej za Treści Cyfrowe licencję niewyłączną, bez prawa do sublicencji na korzystanie z Treści Cyfrowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży i prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych na następujących polach eksploatacji – utrwalanie i zwielokrotniania Treści Cyfrowych dowolną techniką.

§13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI 

1. Niniejszy paragraf oraz postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie w relacjach pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem.

2. Klient niebędący konsumentem nie ma prawa do żądania zwrotu wpłaconej kwoty z tytułu zawarcia Umowy Świadczenia Usług (dot. Szkolenia) w przypadku, gdy Klient ten lub osoby mające wziąć udział w szkoleniu w jego imieniu nie stawiły się w czasie i miejscu realizacji szkolenia.

3. W stosunku do Klientów niebędących konsumentem Usługodawca może uzależnić zawarcie lub wykonanie Umowy o Świadczenie Usług od wpłacenia przez Klienta niebędącego konsumentem odpowiedniej przedpłaty na poczet jej wykonania.

4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę wobec Klienta niebędącego konsumentem w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez przesłanie pocztą elektroniczną stosownego oświadczenia.

5. Usługodawca ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży względem Klienta niebędącego konsumentem do sytuacji, w której niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy, Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług było wynikiem winy umyślnej Usługodawcy. Odpowiedzialność przewidziana niniejszym paragrafem ograniczona jest do szkody w postaci rzeczywistej straty.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy, Umowy o Świadczenie Usług bądź Umowy Sprzedaży pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Klient oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.

2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością oprogramowania typu malware (np. wirusów komputerowych, szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania) lub typu spyware (oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie), a także możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł). Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie

4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Sklepu.

5. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego na stronach Sklepu. Zmiana Regulaminu daje Klientowi możliwość wypowiedzenia Umowy lub Umowy o Świadczenie Usług.

6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy sprzedaży zawartej przed wejściem w życie nowego regulaminu.

7. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

8. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu oraz Umowy o Świadczenie Usług jest prawo polskie.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart